Pastoraal team:

Een kerk kan enkel functioneren wanneer er mensen in dienst zijn die bijzondere taken mogen en kunnen verrichten. Naast een grote groep vrijwilligers kennen we ook betaalde krachten: de professionals, die uit hoofde van hun functie en gecertificeerde bekwaamheden in diensten en vieringen mogen voorgaan.

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Mariaparochie op Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Het is daarom, dat het Pastoraal Team bestaat uit zes personen. Paul de Maat is – als eindverantwoordelijke priester – de pastoor van de Heilige Mariaparochie, terwijl Fons van Hees diezelfde verantwoordelijke functie vervult in de Heilige Pater Damiaanparochie.

Afbeeldingsresultaat voor Fons van Hees

Een citaat uit de brief/ kanselboodschap van de bisschop dd. 17 juni 2013 inzake de benoeming van A.  van Hees tot pastoor …

De bisschop van Breda wilde graag een full time pastoor benoemen in de Pater Damiaanparochie die leiding kan geven aan de verdere ontwikkeling van de parochie na de samenvoeging van afgelopen januari. Daartoe zijn er gesprekken geweest met het pastoraal team en met het parochiebestuur. Per 1 september 2013 zal pastoor Fons van Hees benoemd worden als de nieuwe pastoor van de Pater Damiaanparochie. Momenteel is hij pastoor van de drie parochies in Roosendaal. Hij is 63 jaar. Bestuur en pastoraal team hebben met hem kennisgemaakt en we hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking met hem. Pastoor Van Hees zal gaan wonen in de pastorie van Zierikzee.

WielWiel Hacking: geboren in 1956 te Heerlen. Na atheneum in Schaesberg studeerde hij aan de Katholieke Hogeschool voor Theologie en Pastoraat. Zijn eindscriptie bestond uit een onderzoek naar het diaconaat. Zijn belangstelling hiervoor zag hij als een rode draad in zijn leven.

Na zijn opleiding volgde hij enkele cursussen over spiritueel leiderschap. Hacking is getrouwd met Marlène en samen  hebben ze twee kinderen.

In 1984 verhuisde het gezin naar Terneuzen, waar hij als pastoraal werker zijn eerste baan kreeg binnen het bisdom Breda. In 1992 ging hij in Bergen op Zoom werken en hield zich bezig met uiteenlopende zaken als voorbereiding op Eerste Communie tot het geven van volwassencatechese. Ook het begeleiden van diaconale werkgroepen, het brengen van huisbezoeken, verzorgen van doopvieringen en het voorgaan in de zondagsliturgie behoorden tot zijn taken.

Per 1 september 2007 is hij als pastoraal werker benoemd in de regio ‘De Bevelanden & Schouwen-Duiveland’. Zijn installatie vond op 7 oktober 2007 plaats in de H. Willibrordus te ‘s-Heerenhoek.

Jeanine Heezemans, geboren in 1953 in Waalre, als jongste van zeven kinderen. Na de middelbare meisjesschool en de Pedagogische Academie in Eindhoven studeerde ze pastoraal theologie in Nijmegen. Vervolgens werkte zij in een grote stadsparochie in Eindhoven in een team van vier personen.

Daarna werd ze pastor in een verpleegtehuis te Schijndel. De laatste zeven jaar voor haar benoeming in onze regio was ze leidster van een klooster in Eindhoven. Ze was zelf geen lid van de congregatie maar het bestuur had haar als overste in dienst genomen. Ze werkte in het klooster ‘Huize Ignatius’, waar de veertig zusters van Liefde van Schijndel woonden. Vluchtelingenwerk, milieu en vredesvraagstukken hadden haar warme belangstelling.

Op 21 september 2008 werd ze tijdens een plechtige viering in Lewedorp gepresenteerd als nieuw lid van het toenmalige pastoresteam. Jeanine wilde graag in het pastoraat en in teamverband werken. Zeeland had haar bijzondere aandacht vanwege de ruimte en de zee, die haar trekt.

Jeanine is getrouwd met Joost Simons en  samen hebben ze twee dochters.

Afbeeldingsresultaat voor ria mangnus

Ria Mangnus is pastoraal werker, maar vooral werkzaam in de Heilige Mariaparochie van Middelburg/Vlissingen. Met name het ouderenpastoraat heeft haar warme belangstelling.

Bernard van Lamoen was tot zijn ziekte de teamleider van het pastorale team. Van oorsprong was hij lange tijd ( 16 jaar) pastoraal werker in Walcheren.

Bij de start in 2013 lag zijn werkterrein gelijkmatig verdeeld over beide parochies, maar de laatste tijd is hij vooral werkzaam binnen de Pater Damiaanparochie.

Het team wordt voor het werk in beide parochies administratief ondersteund door Plonie Paree.

Ineke Priem is ondersteunende kracht inzake bestuurlijke zaken en secretariaat.

foto pastoresteam

© RK Walcheren/ Gerard Gaal
v.l.n.r. Fons van Hees, Jeanine Heezemans, Plonie Paree, Paul de Maat, Wiel Hacking, Bernard van Lamoen, Ria Mangnus.

Ineke Priem ontbreekt op deze foto

Emeriti

Onder deze naam verstaan we pastores die na jaren actieve dienst te kennen hebben gegeven het rustiger aan te willen doen (pensioen), maar toch betrokken willen blijven bij het voorgaan in diensten en vieringen.

Tom Brooijmans: (1939) geboren in de gemeente Hoofdplaat, maar vanaf zijn tiende opgegroeid in het West-Brabantse Nieuw-Vossemeer. Hij werd op 12 juni 1965 door mgr. De Vet ( bisschop van Breda) tot priester gewijd en door diezelfde bisschop in Vlissingen benoemd als kapelaan. Zijn eerste taak was het geven van lessen levensbeschouwing op ULO-scholen te Vlissingen, maar in 1974 werd hij godsdienstleraar en schoolpastor van het Willibrordcollege te Goes. Vanaf 1989 combineerde hij deze taken met het teamleiderschap van het pastorale team op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Na het overlijden van pastoor Kroon ( 1996) werd hij eerst verantwoordelijke pastor in onze parochie. In 2004 ging hij met emeritaat na een zeer druk bezochte viering in onze kerk.

Hij bleef erg betrokken en actief; werd na zijn 40-jarig priesterjubileum in 2005 nog gevraagd als parochie-administrator in Zeeuws-Vlaanderen en bleef nog lange tijd voorgaan in diensten en vieringen in onze regio.

Zijn gezondheid deed hem inzien dat hij gas moest terugnemen; zijn 50-jarig priesterjubileum in 2015 te Lewedorp maakte hem dankbaar. Hij is op beperkte schaal nog actief.

Harrie Buijssen ( 1928) van oorsprong Limburger ( Horst aan de Maas); ging via het klein-seminarie van de Paters van de Heilige Harten naar Sint Oedenrode, naar het groot-seminarie van dezelfde congregatie tussen 1948-1954 naar Valkenburg en werd in 1953 tot priester gewijd door bisschop Lemmens (Roermond). Hij kreeg de opdracht Duitse taal en letterkunde te studeren aan de universiteit van Nijmegen; promoveerde in 1966 en was tussen 1961 en 1964 leraar Duits aan het klein-seminarie te Sint Oedenrode.

In 1964 werd hij leraar Duits aan het St. Willibrordcollege te Goes, maar verzorgde daarnaast vanaf 1965 ook kerkdiensten in ‘de Kraaijert’ te Lewedorp.

Tussen 1980 en 2001 schreef hij regelmatige artikelen in de rubriek ‘Stemmen uit de kerken’ ( later Levensbeschouwing) in de PZC.

Hij was actief als redactielid van het Bisdomblad Breda en doceerde ook de Cursus Theologische Verdieping in Goes.

In 1985 werd hij priester van het bisdom Breda; in 1987 nam hij afscheid als leraar van Sint W.C te Goes en is sinds die tijd vooral werkzaam geweest als zielzorger in onze regio.

Afbeeldingsresultaat voor pastor buijssenOp 30 augustus 2013 vierde hij zijn 60-jarig priesterjubileum te Goes. Hij gaat ondanks zijn hoge leeftijd nog graag wekelijks voor in vieringen en diensten.

Ton Verdaasdonk werd op 30 september 1956 tot priester gewijd, maar vertrok vrijwel direct naar Afrika om in Mozambique op vier plaatsen missiewerk te verrichten.

Na 16 jaar intensief werken en een Bevrijdingsoorlog aldaar werd het tijd de bakens te verzetten en in Nederland weer pastoraal werk te gaan doen. Zijn stek werd Schouwen-Duiveland en dat is tot de dag van vandaag zo gebleven.

Hij is nog steeds actief als voorganger in de kerken van Zierikzee en Burgh-Haamstede.